تاثیر ضد ویروسی عصاره‌های الکلی لیمو، بابونه، موسیر و گل سرخ بر ویروس بیماری نیوکاسل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم - دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه زیست شناسی-دانشکده علوم- دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه زیست شناسی-دانشکده علوم - دانشگاه شید چمران اهواز

چکیده

در این مطالعه فعالیت ضدویروسی چهار گیاه لیمو، بابونه، موسیر و گل سرخ روی ویروس بیماری نیوکاسل بررسی شد. بدین منظور عصاره این گیاهان آماده و با ویروس مجاور گردید. EID50 ویروس و ترکیب عصاره- ویروس به طور جداگانه برای هر گیاه با کمک روشReed و Muench محاسبه گردید. برای اندازه گیری توانایی ضدویروسی عصاره‌ها، اختلاف تیتر ویروس شاهد با ویروس مجاور شده با عصاره محاسبه و به صورت درصد مهاری بیان گردید. در این مطالعه لیمو بیشترین خاصیت ضدویروسی را داشت و توانست تا 100 برابر از قدرت ویروس بکاهد. بابونه و موسیر به ترتیب 8/3و 5/40 برابر از قدرت ویروس کاستند اما گل سرخ هیچ اثر ضدویروسی را نشان نداد. به این ترتیب سه گیاه از چهار گیاه مورد آزمایش روی ویروس موثر واقع شدند.

کلیدواژه‌ها