بررسی آلودگی با هر پس ویروس تیپ 1 گاوی (BoHV1) در سرم شتر های یک کوهانه (Camelus dromedarius) استان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور ایرران

2 گروه پاتوبیولوژی-دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهوزا-ایران

3 گروه علوم آزمایشگاهی- دانشکده پیراپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد

4 گروه پاتوبیولوژی- دانشگاه دامپزشکی وین - اتریش - وین

کلیدواژه‌ها