ارزیابی روش های مختلف استفاده از واکسن کمپلکس ایمنی علیه بیماری بورس عفونی بر عملکرد آن در جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه تهران

3 گروه آموزشی پاتولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تبریز

کلیدواژه‌ها