بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره متانلی گیاهان (Ferula szowitziana، Ferula rigidula) بومی آذربایجان شرقی بر روی پروماستیگوت انگل لیشمانیا اینفانتوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز- گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 مرکز تحقیقات فارماکولوژی و نانوتکنولوژی دارویی- دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری تبریز- دانشگاه علوم پزشکی تبریز

5 مرکز تحقیقات فارماکولوژی و نانوتکنولوژی دارویی-دانشکده داروسازی -دانشگاه علوم پزشکی تبریز

6 گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

کلیدواژه‌ها