بررسی تاثیر دما، زمان، لرزش و غلظت های مختلف فرمالین بر پروسه غیرفعال سازی سویه واکسینال ویروس آنفلوانزا (H9N2)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 بخش تحقیق و توسعه- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال غرب کشور-مرند

2 بخش تحقیق و توسعه- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه شمال غرب کشور مرند

3 بخش تحقیق و تولید واکسن های طیور- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی کرج

4 گروه پاتوبیولوژی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

5 بخش تحقیقات و مدیریت بیماریهای طیور- اداره کل دامپزشکی استان کل آذربایجان شرقی- تبریز

کلیدواژه‌ها