مطالعه آفلاتوکسین B1 در خوراک دام دامداری های گاو شیری سنتی اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و مواد غذایی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه پاتولوژی -دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها