بررسی تاثیر مصرف خوراکی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر میزان پروتئین تام و الگوی الکتروفورزی پروتئین های سرم ماهی کپور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دکتر رستگار-دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دکتر رستگار- دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها