بررسی جدایه های قارچی جدا شده از کیسه ملتحمه چشم سالم در اسب ترکمن( تیره یموت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

کلیدواژه‌ها