میزان شیوع برونشیت عفونی در گله‌های گوشتی مبتلاء به سندرم تنفسی در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

کلیدواژه‌ها