بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کنینوم درگاوهای شهرستان سنندج، استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه پاتوبیولوژی - دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 گروه انگل شناسی و حشره شناسی -دانشکده علوم پزشکی - دانشگاه تربیت مدرس