ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروپایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باکتری شناسی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه ارومیه

2 گروه میکروب شناسی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه

3 دستیار دکتری تخصصی میکروب شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها