برخی تغییرات خونی، بیوشیمیائی و پاتولوژیک در گاوهای مبتلا به سندروم عدم تحمل نسبت به گرما متعاقب ابتلاء به تب برفکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانش آموخته دانشگاه زنجان

کلیدواژه‌ها