کلونینگ ژن lipL41 با هدف تولید کنترل مثبت جهت تشخیص لپتوسپیراهای بیماریزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم نحقیقات تهران

2 بخش میکروب شناسی - مرکز تحقیقات واکسن وسرم سازی کرج

3 بخش میکروب شناسی- مرکز تحقیقاتی واکسن وسرم سازی کرج

4 گروه زیست شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

5 گروه زیست شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها