بررسی فعالیت داکسی ریبونوکلئازی در باکتری استافیلوکوکوس پاستوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد- گروه بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه بین المللی امام خمینی ره - قزوین

2 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی- دانشگاه بین المللی امام خمینی ره- قزوین

کلیدواژه‌ها