مقایسه عیار پادتن ضد بروسلا در دانشجویان دامپزشکی و غیردامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی - دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانش آموخته داشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

   در این مطالعه که به منظور مقایسه عیار پادتن ضدبروسلا در دانشجویان دامپزشکی و غیردامپزشکی صورت گرفت از 187 دانشجوی دامپزشکی و 106 دانشجوی غیردامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز خونگیری به عمل آمد. پس از ارسال نمونه های خون به آزمایشگاه و جداسازی سرم، بر روی سرم ها آزمایش های سرولوژیک (صفحه ای سریع، رایت و 2-مرکاپتواتانول) جهت جستجوی پادتن ضدبروسلا آبورتوس انجام گرفت. از دانشجویان دامپزشکی 15 نفر (8%) در آزمایش صفحه ای سریع مثبت بودند، که در آزمایش رایت و یا 2-مرکاپتواتانول عیاری بین 20 تا 40 داشتند. هیچکدام از دانشجویان غیر دامپزشکی در آزمایش صفحه-ای سریع واجد پادتن ضدبروسلا نبودند. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد اختلاف معنی داری از نظر عیار پادتن ضدبروسلا بین دانشجویان دامپزشکی با سایر دانشجویان وجود دارد (001/0P=) و احتمال وجود پادتن ضد بروسلا در دانشجویان دامپزشکی در مقایسه با دانشجویان غیردامپزشکی 9/31 برابر (فاصله اطمینان 95%، 2/539-9/1) می باشد. ارتباط معنی داری بین وجود پادتن ضدبروسلا با جنس (357/0P=) و سال تحصیلی دانشجویان (268/0P=) وجود ندارد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و خطر بالای آلودگی به بروسلا در دانشجویان دامپزشکی، تاکید می گردد این دانشجویان همواره در برخورد با دام های مشکوک به آلودگی به بروسلوز جانب احتیاط را رعایت نمایند.

کلیدواژه‌ها