مقایسه آدجوان های هیدروکسید آلومینیوم و ISA70 در القا پاسخ هومورال علیه پیولیزین نوترکیب باکتری تروپرلا پیوژنز در گوسفند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گزوه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی -دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

5 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

6 گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

  به منظور مقایسه ی دو آدجوان مورد استفاده در واکسن های تجاری در تحریک ایمنی هومورال در گوسفند، 48 راس بره 2 تا 3 ماهه به چهار گروه 12 راسی، شامل دو گروه شاهد برای آدجوان های هیدروکسید آلومینیوم و ISA70، دو گروه به عنوان تیمار با توکسویید پیولیزین نوترکیب به همراه آدجوان های ISA70 و هیدروکسید آلومینیوم تقسیم گردیدند. بره های گروه درمان، از طریق زیر جلدی، دو بار به فاصله ی دو هفته، 2/0 میلی گرم در میلی لیتر توکسویید پیولیزین همراه با آدجوان ISA70 یا هیدروکسید آلومینیوم، دریافت نمودند. به بره های گروه های شاهد، در زمان های مشابه، تنها آدجوان به همراه سرم فیزیولوژی استریل تزریق گردید. تمامی بره ها در روزهای 0، 14، 28 و 98 پس از ایمن سازی، مورد خونگیری و اندازه گیری عیار پادتن ضد پیولیزین قرار گرفتند. بررسی نتایج و تحلیل آماری میانگین عیار پادتن ضد پیولیزین گروه های ایمن شده، نشان داد که عیار حاصله در گروه دریافت کننده توکسویید پیولیزین به همراه آدجوان ISA70، به صورت معنی داری بالاتر از گروه دریافت کننده توکسویید پیولیزین به همراه آدجوان هیدروکسید آلومینیوم می باشد (05/0 > P). با توجه به نتایج، توصیه در استفاده از آجوان ISA70 در تولید واکسن-ها می باشد.

کلیدواژه‌ها