سنجش ایمونوگلوبولین A در مخاطات دستگاه تنفس به‌دنبال تجویز واکسن برونشیت عفونی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسنده

گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

رابطه ایمنی مخاطی با مقاومت علیه ویروس برونشیت بخوبی شناخته شده است. بنابراین به منظور ارزیابی و مقایسه پاسخ ایمنی مخاطی علیه ویروس برونشیت عفونی، 450 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه به 5 گروه تقسیم شدند و طبق راهبردهای مختلف علیه ویروس برونشیت عفونی واکسینه شدند. جوجه‌ها در گروه‌های مختلف در سنین یک روزگی و 8 روزگی، 1 و 8 روزگی و نیز 1، 8 و 18 روزگی در طول دوره پرورش با واکسن زنده برونشیت عفونی واکسینه شدند. 10 روز پس از اتمام هر برنامه واکسیناسیون علیه برونشیت عفونی و در سن 28 روزگی کشتار شدند و نمونه‌های نای و بینی از بدن جدا گردید و مخاط نای و بینی شستشو داده شد. سپس میزان ایمونوگلوبولین A اختصاصی علیه ویروس برونشیت عفونی در مخاطات تنفسی با روش الیزا و با آنتی گلوبولین بزی ضد IgA ماکیان کونژگه شده با هورس رادیش پراکسیداز سنجش شد. نتایج نشان داد پاسخ ایمنی مخاطی بدنبال دریافت اولین و دومین واکسن تفاوت معنی‌داری ندارد حال آنکه پاسخ ایمنی مخاطی پس از دریافت سومین واکسن بطور معنی‌دار بالاتر از پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه است که انتظار می‌رود مقاومت بهتری را درمقابل ویروس بیماریزای برونشیت عفونی حاصل کند.

کلیدواژه‌ها