ارزیابی گروه‌های اختصاصی agr در بین جدایه‌های استافیلوکوکوس اوریوس بدست آمده از حفره بینی گاو، گوسفند و بز با استفاده از مولتیپلکس PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باکتری شناسی-دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه

2 گروه میکروبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد باکتری شناسی- دانشکده دامپزشکی -دانشگاه ارومیه

کلیدواژه‌ها