اثر سطوح مختلف آفلاتوکسین B1 بر طول روده، فرآسنجه های خونی و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند

2 گروه مدیریت بهداشت دام - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شیراز

3 گروه شیمی - دانشکده علوم - دانشگاه بیرجند

4 گروه علوم دامی- دانشکده کشاورزی - دانشگاه بیرجند

چکیده

در این تحقیق تعداد 120 قطعه جوجه گوشتی سویه رآس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی، با 3 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 35 روز روی بستر پرورش داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از؛ 1) تیمار کنترل (جیره فاقد آفلاتوکسین B1)، 2) جیره حاوی ppb 250 آفلاتوکسین B1، 3) جیره حاوی ppb 500 آفلاتوکسین B1. کمترین میزان طول ایلیوم و روده متعلق به جوجه های دریافت کننده سطحppb 500 آفلاتوکسین به تنهایی بود. پس از اخذ نمونه خون، غلظت فرآسنجه های خونی از جمله مجموع پروتیین تام سرم، آلبومین، بیلی روبین، گلوکز، اسید اوریک، کلسیم و فسفر و آنزیم های کبدی AST،ALT ، ?-GT اندازه گیری گردید. آزمایش عیار سنجی علیه بیماری های نیوکاسل و آنفلوآنزا در دو مرحله (25 و 34 روزگی) انجام پذیرفت. در سن 25 روزگی و قبل از تجویز واکسن دوگانه نیوکاسل-آنفلوآنزا از تعداد 2 قطعه جوجه در هر گروه، نمونه خون اخذ شد. همچنین عیار پادتن ضد ویروس نیوکاسل و آنفلوآنزا به روش آزمایش HI در آن ها تعیین گردید. بعلاوه در سن 34 روزگی از جوجه های مرحله اول خون گیری به عمل آمد و عیار پادتن بیماری های مذکور مجددا اندازه گیری شد. در این مطالعه تغییر معنی داری در سطوح کلسیم، فسفر، آلبومین و پروتیین تام سرمی خون جوجه های گوشتی مصرف کننده جیره های مختلف آزمایشی، در مقایسه با طیور دریافت کننده جیره پایه وجود نداشت. با افزایش سطوح آفلاتوکسین B1 از 250 به ppb 500 در جیره غذایی طیور، سطوح گلوکز، بیلی روبین تام و AST افزایش، و در مقابل سطح بیلی روبین مستقیم، نسبت به تیمار حاوی جیره پایه بصورت معنی داری کاهش یافت. عیار HI علیه بیماری نیوکاسل و آنفلوآنزا در مرحله دوم (34 روزگی) کاهش معنی داری را نسبت به تیمار پایه نشان داد. آفلاتوکسین سبب تغییر در فرآسنجه های خونی، اختلالات کبدی و کلیوی و کاهش قدرت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در برابر بیماری های نیوکاسل و آنفلوآنزا می گردد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سمی آفلاتوکسین بر سیستم ایمنی و فرآسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام گردید.

کلیدواژه‌ها