بررسی تنوع ژنتیکی تحت تیپ های مایکوباکتریوم بوویس در ایران توسط روش اسپولیگوتایپینگ و PCR-RFLP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

2 موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی کرج

3 مرکز تحقیقات مایوباکتریولوژی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

4 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی- کرج

5 مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

6 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی -کرج

7 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی- کزج

8 دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی، سازمان دامپزشکی کل کشور- تهران

کلیدواژه‌ها