جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری اشریشیا کلی سویه از خاک کشاورزی O157:H7

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 بخش میکروبیولوژی گروه زیست شناسی- دانشکده علوم - دانشگاه شهید چمران اهواز

2 بخش میکروبیولوژی- گروه زیست شناسی- دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

کلیدواژه‌ها