کنترل بیولوژیک کنه بالغ آرگاس پرسیکوس توسط سویه های مختلف قارچ انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی-دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی دوره دکترای عمومی- دانشکده دامپزشکی-دانشگاه شهرکرد

3 دانش آموخته دکتری عمومی - دانشکده دامپزشکی-دانشگاه شهرکرد

کلیدواژه‌ها