بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های طیور تخمگذار شهرستان تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

2 گروه علوم دامی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

کلیدواژه‌ها