کلونینگ و تعیین توالی ژن LACK در لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای انگل شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

2 گروه انگل شناسی-دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

3 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی- دانشکده بهداشت - دانشکده علوم پزشکی تهران

4 مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی- دانشکده پزشکی-دانشگاه شهید بهشتی تهران/گروه بیوتکنولوژی- دانشکده پزشکی- دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

لیشمانیوز احشایی سگ‌ها یک بیماری تک یاخته ای زئونوز است که به طور بالقوه در انسان‌ها و سگ‌ها کشنده است. در ایران این بیماری شایع است و توسط لیشمانیا اینفانتوم سویه استاندارد ایران leishmania infantum Lon49 ایجاد می‌شود. چندین پروتئین جهت واکسیناسیون مورد استفاده قرار گرفته است، یکی از این پروتئین‌ها، پروتئین LACK (Leishmania homologue for receptors for activated C kinase) با وزن مولکولی36 کیلو دالتون است. با توجه به گسترش وسیع لیشمانیوز احشایی سگ‌ها در ایران در مطالعه حاضر کلونینگ مولکولی آنتی ژن محافظتی LACK لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران جهت تولید پروتئین نوترکیب مؤثر مد نظر قرار گرفت. بدین منظور DNA ژنومیک لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران استخراج و سپس به عنوان الگو جهت PCR استفاده شد. سپس محصول PCR قطعه یLACK درون حامل pTZ57R/T کلون شد. پلاسمید نوترکیب استخراج و به وسیله آزمون‌های تعیین توالی، هضم با آنزیم‌های محدود کننده و PCR آزمایش شد. نتایج نشان داد که ژن LACK به درستی در حامل pTZ57R/T کلون شده است و همان طور که انتظار داشتیم قطعه، 939 جفت بازی است. این مطالعه اولین گام جهت طراحی DNA واکسن بر پایه قطعه ی LACK لیشمانیا اینفانتوم سویه ایران به منظور بیان پروتئین نوترکیب جهت مطالعات بعدی است.

کلیدواژه‌ها