بررسی اثر دو اسانس گیاهی اکالیپتوس و لاواندا بر رشد سویه های حیوانی کاندیدآلبیکنس مقاوم و حساس به ایتراکونازول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه قارچ شناسی- دانشکده دامپزشکی-دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

2 گروه قارچ شناسی- دانشکده دامپزشکی -دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

3 گروه قارچ شناسی-دانشکده پزشکی- دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 گروه بیوتکنولوژی- دانشکده میکروبیولوژی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده

کاندیدیازیس نوعی بیماری قارچی است که شایع ترین و مهم ترین عامل ایجادآن در دام و انسان، مخمر کاندیدا آلبیکنس می‌باشد. با توجه به افزایش مقاومت قارچ‌ها نسبت به داروهای ضدقارچی و وجود محدودیت‌های درمانی بیماری‌های قارچی نظیر گرانی و عوارض جانبی حاصل از آنها، بررسی ترکیبات جایگزین از جمله گیاهان داروئی ضرورت دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر دو اسانس گیاهی اکا لیپتوس و لاواندا (اسطوخودوس) بر رشد سویه‌های بالینی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از دام های مبتلا به عفونت‌های مخاطی و جلدی و مقایسه آنها با کاندیدا آلبیکنس‌های مقاوم و حساس به ایتراکونازول می‌باشد. این مطالعه بر روی 20 سویه کاندیدا آلبیکنس به دست آمده از دام‌های (گاو و سگ) مبتلا به کاندیدیازیس جلدی و مخاطی صورت گرفت. جهت تعیین حساسیت نمونه‌ها به اسانس‌های اکالیپتوس و لاواندا از روش میکرودایلوشن براث استفاده شد. در این روش ابتدا اسانس‌ها دردی متیل سولفوکساید حل شدند و به نسبت 1:100 با محیط کشت RPMI رقیق شدند و رقت‌های سریالی از آنها در میکروپلیت تهیه شد پس از تلقیح نمونه‌های مخمری و طی زمان انکوباسیون و مقایسه آن‌ها با چاهک کنترل MICs تعیین شد. در این مطالعه MIC اکالیپتوس بر ضدکاندیدا آلبیکنس در دامنه μl/ml1024- 4 تعیین شد که بیشترین تغییرات در غلظت‌های 64 و 32 از نظر میزان رشد دیده شد همچنین MIC لاواندا در دامنه μl/ml 256-1 تعیین شد به طوری که بیشترین تغییرات رشد در غلظت‌های 16 و 8 دیده شد. نتایج نشان داد که اسانس‌های اکالیپتوس و لاواندا اثر ضد قارچی بسیار خوبی بر علیه کاندیدا آلبیکنس دارند. در این بررسی هر دو اسانس لاواندا و اکالیپتوس اثر ضد کاندیدائی خوبی نشان دادند و تفاوت معنی داری بین سویه‌های حساس و مقاوم به ایتراکونازول در میزان MIC آنها دیده نشد.

کلیدواژه‌ها