تشخیص مولکولی میکروب کلامیدوفیلا پسیتاسی در تلفات و موارد مشکوک به عفونت با این عامل بیماری‌زا در طوطی‌سانان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

میکروب کلامیدوفیلا یک ارگانیسم مشابه با باکتری‌های گرم منفی و داخل سلولی است که در خانواده کلامیدیاسه قرار دارد. در این خانواده گونه‌های مختلفی از کلامیدوفیلا قرار دارند که قادرند میزبان‌های خود را آلوده نمایند. گونه ایجادکننده بیماری در پرندگان، کلامیدوفیلا پسیتاسی است که در انسان هم منجر به بروز بیماری می‌شود. انتقال بیماری از طریق تماس با پرندگان آلوده و خصوصا پرندگان خانواده طوطی سانان و یا ترشحات و وسایل آلوده می‌باشد. هدف کلی از این مطالعه، تشخیص مولکولی میکروب کلامیدوفیلا پسیتاسی در بین پرندگان خانواده طوطی سانان مشکوک به حضور کلامیدوفیلا پسیتاسی در آنها در شهر تهران و با استفاده از روش واکنش زنجیره پلیمراز آشیانه‌ای می‌باشد. در این بررسی سوآب مدفوعی از 23 نمونه طوطی مشکوک به همراه سو آب کلواک از 7 نمونه لاشه مشکوک به حضور کلامیدوفیلا پسیتاسی گرفته شد. نمونه‌ها تا زمان استخراج در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری شدند. روش استخراج DNA با استفاده از فیلترهای سیلیکا صورت گرفت و در ادامه با استفاده از روش واکنش زنجیره پلیمراز آشیانه‌ای و بر اساس ژن S rRNA16 مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج بدست آمده شامل 10 مورد مثبت از بین30 نمونه مورد بررسی بود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، اهمیت آموزش افراد نگهداری کننده از طوطی در جهت حفظ سلامت حیوان و پیشگیری از ابتلای انسان مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها