بررسی هماتولوژی و تعیین غلظت سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز در گوساله‌های مبتلا به تیلریوز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 بخش بیماری های داخلی دام بزرگ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 دستیار بخش بیماری های داخلی دام های بزرگ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

تغییرات هماتولوژیکی و تعیین سطح سرمی کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز در 20 راس گوساله مبتلا به تیلریوز طبیعی و 15 راس گوساله سالم مورد بررسی قرار گرفت. بعد از مشاهده علایم بالینی، گسترش خون محیطی از سیاهرگ مارژینال گوش برای تایید تیلریوز تهیه گردید. همچنین از همه گوساله‌ها دو نمونه خون از ورید وداج شامل 2 میلی لیتر با ماده ضد انعقاد (EDTA) برای بررسی هماتولوژی و 10 میلی لیتر بدون ماده ضد انعقاد برای تعیین غلظت الکترولیتی اخذ گردید. در آزمایشگاه بعد از مشاهده پیروپلاسم یا شیزونت انگل در لنفوسیت‌ها و ماکروفاژها بیماری تایید گردید. سپس مطابق روش‌های معمول، بررسی‌های هماتولوژی بر روی نمونه‌های خون با ماده ضد انعقاد انجام گرفت. بعد از جداسازی سرم از نمونه‌های خون بدون ماده ضد انعقاد، غلظت کلسیم، فسفر، منیزیم و گلوکز با استفاده از روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری گردید. مقایسه نتایج گروه های شاهد و بیمار با نرم افزار SPSS و آزمون test-t در سطح 05/0 > P انجام گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول‌های قرمز، پلاکت‌ها و پروتیین تام سرم در گوساله‌های مبتلا به تیلریوز کاهش معناداری در مقایسه با گروه شاهد دارد. غلظت کلسیم، منیزیم و گلوکز نیز کاهش یافته اما این کاهش تنها در مورد کلسیم معنادار بود. غلظت فسفر افزایش یافته بود اما این افزایش بطور آماری معنادار نبود. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که تیلریوز در گوساله‌ها سبب کاهش معنادار کلسیم سرم خون می‌شود که به عنوان یک یافته جدید باید در زمان درمان علاوه بر درمان اختصاصی بیماری به آن توجه ویژه نمود.

کلیدواژه‌ها