شناسایی اشریشیا کلی O157:H7 از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه شهرستان رفسنجان با استفاده از تکنیک PCR

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 گروه کنترل و بهداشت مواد غذای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

4 دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه باهنرکرمان

چکیده

  اشریشیا کلی O157:H7 به عنوان یک عامل اسهال، کولیت خونریزی دهنده و سندرم اورمی همولیتیک در سراسر جهان شناخته شده است. گوشت آلوده به مدفوع حیوانی احتمالاً منبع اصلی عفونت اشریشیا کلی O157:H7 در نمونه‌های گوشت می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع اشریشیا کلی O157:H7 در نمونه‌های گوشت گاو کشتارشده در کشتارگاه شهرستان رفسنجان صورت گرفت. این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی، از اردیبهشت تا بهمن 1390 انجام پذیرفت. در این مطالعه تعداد 148 لاشه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها از برش سطحی عضله گردن گرفته شد و پس از نمونه‌برداری سریعا کشت و آنالیز میکروبی بر روی نمونه‌ها صورت گرفته و کلنی‌های مشکوک به اشریشیا کلی O157:H7 توسط تکنیک Polymerase Chain reaction مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان آلودگی نمونه‌ها به اشریشیا کلی و اشریشیا کلی O157:H7 بر اساس آزمون کشت به ترتیب 36 (%32/24) و10 (%75/6) مثبت بودند. از این تعداد 6 نمونه (%05/4) در آزمون PCR به عنوان اشریشیا کلیO157:H7 تشخیص داده شدند. شیوع فصلی اشریشیا کلیO157:H7 نشان داد که بیشترین شیوع آلودگی نمونه‌های اخذ شده در فصل تابستان می‌باشد (P < 0.05). نتایج این مطالعه نشان داد که گوشت گاو می‌تواند به عنوان یک مخزن بالقوه برای اشریشیا کلی O157:H7 مطرح باشد و گوشت گاو ممکن است به عنوان یک حامل در انتقال این پاتوژن به انسان عمل کند

کلیدواژه‌ها