مطالعه اثر نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک‌های موثر بر جدار بطور مجزا و توام بر استافیلوکوکوس اوریوس‌های جدا شده از موارد ورم پستان گاو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

2 گروه میکروب شناسی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه

3 بخش میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

4 دستیار دوره تخصصی میکروبیولوژِی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

چکیده

مقاومت آنتی بیوتیکی در گونه های استافیلوکوکوس اوریوس مثل مقاومت نسبت به بتالاکتام‌ها مشخص شده است. موضوع مقاومت دارویی در درمان تورم پستان استافیلوکوکی و احتمال انتقال این مقاومت به انسان وجود دارد. نیاز به استفاده از تکنولوژی مدرن و استفاده از نانوذرات نقره که خاصیت درمانی آن از قبل به اثبات رسیده است، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. در طی این بررسی تعداد 311 نمونه شیر اخذ گردید. در کارتیه‌های آلوده برای تورم پستان بالینی و همچنین فقدان علایم بالینی، تست کالیفرنیایی تورم پستان (CMT) و کشت باکتری‌شناسی مثبت در مورد اورام پستان تحت بالینی مشخص گردیدند. جهت شناسایی دقیق‌ جدایه‌های استافیلوکوکوس اوریوس علاوه بر آزمایشات بیوشیمیایی استاندارد از تکثیر ژن nuc به روش PCR نیز استفاده گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک‌ها بصورت مجزا و توام تعیین شدند. الگوی مقاومت 50 جدایه‌ی استافیلوکوکوس اوریوس نسبت به پنی سیلین، آموکسی سیلین، آمپی سیلین و سفازولین به ترتیب 50%، 56%، 46 % و 30% بودند. از کلیه جدایه‌ها، 8 % نسبت به کمترین میزان نانوذرات نقره حساس بودند. براساس این مطالعه نانوذرات نقره به همراه آنتی بیوتیک‌های بتالاکتام دارای قدرت اثر بیشتری نسبت به هر کدام از آنتی بیوتیک‌ها و نانوذرات نقره به تنهایی است

کلیدواژه‌ها