گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه (Buteo buteo) به تک یاخته خونی لکوسیتوزون در منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: گزارش موردی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی، دانشکده تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 گروه انگل شناسی ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه

4 دامپزشک و کارشناس حیات وحش اداره محیط زیست استان آذربایجان شرقی

چکیده

   در مرداد ماه سال 1390 از یک قطعه سارگپه (Buteo buteo) موجود در سازمان محیط زیست استان آذربایجان شرقی که دچار شکستگی بال و خونریزی شده بود، نمونه خون از ورید بالی اخذ شد. پس از تهیه گسترش خونی، لام ها به آزمایشگاه انگل شناسی پلی کلینیک دکترای تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انتقال داده شد و پس از رنگ آمیزی با گیمسا 5 درصد، گسترش ها زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی 1000× مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بررسی مشخص شد که نمونه مورد بررسی، آلوده به تک یاخته لکوسیتوزون می باشد. این گزارش اولین مورد آلودگی به این انگل از سارگپه در استان آذربایجان شرقی می باشد.

کلیدواژه‌ها