معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم پارووم فاقد باکتری از مدفوع حیوانات آلوده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

گروه انگل شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

چکیده

  کریپتوسپوریدیوم پارووم تک یاخته‌ای مشترک بین انسان و حیوان می‌باشد، که در افراد دچار نقص ایمنی و نوزاد حیوانات بخصوص گوساله‌ها بیماریزا می‌باشد. اووسیست‌های دفع شده از دام‌های آلوده باعث آلودگی محیط بخصوص منابع آب‌های سطحی می‌شوند. با توجه به این که حتی تعداد کم اووسیست می‌تواند آغازگر بیماری باشد و از طرف دیگر اووسیست‌ها به ضدعفونی کننده‌های متداول مقاومند، این تک یاخته مورد توجه محققین قرار گرفته و همواره تلاش شده است روش‌های جداسازی و تخلیص اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم حتی در نمونه‌های محیطی دارای تعداد کم اووسیست بهینه شود و اووسیست‌هایی کاملا خالص و عاری از آلودگی‌های باکتریایی و سایر ناخالصی‌ها به منظور مطالعات ایمنولوژیکی و مولکولی فراهم گردد. روش‌های مختلفی که تا کنون استفاده شده‌اند تا حدودی موفقیت آمیز بوده‌اند ولی هیچیک نتوانسته‌اند به اووسیست عاری از باکتری دست پیدا کنند. هدف از این تحقیق دست یابی به اووسیست عاری از باکتری می‌باشد. در این تحقیق به منظور جداسازی اولیه اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم، ابتدا چهار روش شناورسازی شامل استفاده از محلول نمک طعام، محلول ساکارز، شیب غلظتی پلکانی فایکول و محلول ساکارز 55 درصد استفاده گردید. محلول ساکارز 55 درصد بهترین روش برای جداسازی اولیه اووسیست‌های کریپتوسپوریدیوم ارزیابی گردید. جهت حذف باکتری و سایر ناخالصی‌های همراه از فیلتر نیتروسلولز (با منافذ 3 میکرون) استفاده گردید. آنالیز اووسیست‌های استخراج شده نشان داد که اووسیست‌های حاصل از فیلتراسیون عاری از هرگونه باکتری بود و درصد آن‌ها 30 ارزیابی گردید. اگر چه تعداد زیادی از اووسیست‌ها در حین تخلیص از دست رفتند، اما اووسیست‌های تخلیص شده برای آزمایشات پروتیومیکس بسیار مناسب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها