بررسی گوسفندان سالم شهرستان گرمسار به عنوان مخزن احتمالی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک (EPEC) و شیگاتوکسیژنیک (STEC) با استفاده از روش PCR چندگانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 گروه میکروبیولوژی- بخش باکتری شناسی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

تعیین ژنوتیپ و پاتوتیپ جدایه‌های باکتری اشریشیا کلی، در یک محدوده‌ی مشخّص جغرافیایی با استفاده از روش‌های مولکولی، در بررسی اپیدمیولوژی بیماری ارزشمند بوده و دارای کاربرد است. اشریشیا کلی انتروپاتوژنیک (EPEC) و اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک (STEC) از جمله پاتوتیپ‌های مهم این باکتری هستند که با بررسی ژن‌های حدّت stx1، stx2، eae و ehly به لحاظ حضور، فراوانی و پروفایل ژنی در این تحقیق در میان گوسفندان سالم مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در این مطالعه، در بازه‌ی زمانی زمستان سال 1389 و بهار سال 1390، از مدفوع 80 گوسفند به ظاهر سالم متعلق به 11 گله‌ی گوسفند در شهرستان گرمسار، نمونه‌برداری انجام شد. در میان80 نمونه‌ی مورد بررسی، از 47 مورد (%75/58) اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جداسازی شد. در میان 98 جدایه‌ی اشریشیا کلی در بررسی حاضر، پروفایل ژنی stx1/ehly با فراوانی %08/54، ژنوتیپ غالب بود. هیچ موردی از سویه‌هایEPEC شناسایی نگردید. بنابراین گوسفند در شهرستان گرمسار از مخازن احتمالی برای عفونت‌های ناشی از STEC محسوب می‌گردد که می‌تواند به واسطه‌ی مصرف گوشت گوسفند و دیگرفرآورده‌های آن، از طرق مختلف به انسان منتقل شده و سبب ایجاد عوارض گوناگون به ویژه اسهال گردد.

کلیدواژه‌ها