بررسی شیوع گونه‌های مالاسزیا در دام‌های اهلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 گروه قلب و عروق- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 گروه انگل شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

4 گروه میکروبیولوژی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ایلام

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع مالاسزیا در پوست دام‌های اهلی (گاو، گوسفند و بز) شهرستان کرمانشاه انجام گرفت. نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی و در طی یک دوره 12 ماهه از شهریور 90 الی شهریور 91 بر روی 190 دام اهلی (شامل 86 گاو (45%)، 56 گوسفند (30%) و 48 بز (25%) انجام شد. نمونه برداری به وسیله روش استریل تراشیدن قسمت‌های پشت بدن، گوش، زیر بغل، کشاله ران و اطراف مخرج انجام شد. شناسایی گونه‌های مالاسزیا با استفاده از رشد بر روی محیط سابوروگلوکز آگار غنی شده با روغن زیتون، توانایی قارچ در مصرف تویین‌های 20، 40، 60 و 80، آزمون کاتالاز و هیدرولیز اسکولین انجام گرفت. 63 راس (33%) از دام‌ها به ترتیب گاو با 39 مورد (9/61%)، گوسفند با 13 مورد (63/20%) و بز با 11 مورد (46/17%) از نظر کشت مالاسزیا مثبت بودند. گونه‌های جدا شده عبارت بودند از مالاسزیا فورفور با 22 مورد (35%)، مالاسزیا گلوبوزوا با 15 مورد (24%)، مالاسزیا اسلوفیه با 12 مورد (5/19%)، مالاسزیا رستریکا با 7 مورد (11/11%)، مالاسزیا پاکی درماتیس با 5 مورد (8%) و مالاسزیا سیمپودیالیس با 2 مورد (17/3%). شیوع گونه‌های وابسته به چربی در حال افزایش است به طوری که مالاسزیا فورفور غالب‌ترین گونه جدا شده از دام‌ها بود.

کلیدواژه‌ها