تشخیص بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در شیر گاوها و گوسفندان استان کردستان با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد باکتری شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه

2 گروه میکروبیولوژِی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه ارومیه

چکیده

  بروسلوز یکی از بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام می باشد. بیماری از بسیاری کشورها گزارش و در تعدادی از کشورها و ایران بومی است. مصرف شیر و فرآورده های آلوده ی دامی یکی از راه های اصلی انتقال بیماری به انسان می باشد. با توجه به اینکه در اغلب استان های ایران مانند کردستان گله های گاو و گوسفند در کنار هم نگهداری می شوند و ممکن است دام ها به گونه های غیر اختصاصی بروسلا آلوده شوند، هدف مطالعه حاضر استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز برای نشان دادن آلودگی شیر و وضعیت میزبان-های غیر ترجیحی بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در گاو و گوسفند می باشد. در این مطالعه تعداد60 نمونه شیر از گاو و50 نمونه از گوسفند مشکوک به بروسلوز از روستاهای شهرستان های کامیاران-مریوان و سنندج اخذ گردید. DNA به صورت مستقیم از نمونه های شیر استخراج گردید. آزمون PCR با استفاده از پرایمر های B4 و B5 به منظور تشخیص جنس بروسلا و با استفاده از پرایمر های B. a و B. m و IS711 به منظور تشخیص بعضی از بیووارهای گونه های آبورتوس و ملی تنسیس انجام گرفت. با انجام PCR جهت تشخیص جنس بروسلا از نمونه های جمع‌آوری شده در شیر گاوها20 مورد و در شیر گوسفند ها 22 مورد مثبت بود. از 20 نمونه مثبت گاوی 9 نمونه به عنوان بروسلا آبورتوس بیووار (1، 2 و 4) و 2 نمونه به عنوان بروسلا ملی تنسیس شناسایی شد. از 22 نمونه مثبت گوسفندی در 15 نمونه بروسلا ملی تنسیس و 1 نمونه به عنوان بروسلا آبورتوس بیووار (1، 2 و 4) شناسایی شد. نظر به اینکه در 2 راس گاو، بروسلا ملی تنسیس و در 1 راس گوسفند بروسلا آبورتوس، شناسایی شد، بنابراین در گله هایی که در ارتباط نزدیک با یکدیگر نگهداری می شوند ممکن است دام ها به گونه‌های غیر ترجیحی خود آلوده شوند. با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می شود جهت تشخیص بروسلاها در نمونه شیر، با استفاده از پرایمر های اختصاصی که قادر باشند تمام بیووارهای بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس را تشخیص دهند از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در کنار کشت استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها