مطالعه ورم پستان کلینیکی کلی فرمی گاوهای شیری هلشتاین در اطراف شهرستان گرمسار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی-دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

4 دانش آموخته دکتری دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

5 دستیار دکترای تخصصی باکتری شناسی- بخش میکروبیولوژی- دانشکده دامپزشکی-دانشگاه تهران

چکیده

به منظور تعیین نرخ وقوع ورم پستان کلی فرمی در شرایط ایران، از 144 مورد ورم پستان کلینیکی در دامپروری‌های اطراف گرمسار نمونه شیرهای ورم پستانی جمع آوری ودر آزمایشگاه کشت اختصاصی برای جدا شدن کلی فرم‌ها انجام شد. نتایج نشان داد تعداد 51 (34%) نمونه دارای کلی فرم بود. پس از درنظرگرفتن تعداد کلنی cfu > 500 برای تعیین عفونت زا بودن موارد کلی فرمی، اشریشیا کلی از 72% موارد در حد عفونت زا و 62% موارد در حد کمتر از آن جدا شد ولی سویه‌های کلبسیلا و پروتیوس ولگاریس تنها از موارد درحد عفونت زا جدا گردید. شایع ترین عوامل مولد عفونت کلی فرمی پستان اشریشیا کلی (72%) و سویه‌های کلبسیلا (8/14%) بودند. ورم پستان حاد شایع ترین (64%) شکل ورم پستان در این تحقیق بود و پس از آن نوع تحت حاّد (31%) و سپس فوق حاّد (5%) قرار داشت و تنها باکتری مولد حالت فوق حاّد اشریشیا کلی بود. همچنین از این تحقیق نتیجه گیری گردید که شایع ترین سن درگیری شکم دوم وشایع ترین نشانه آن وجود ترشحات آبکی فاقد دلمه و چرک و شایعترین کارتیه درگیر، چپ عقب بود. با توجه به نتایج آزمون آنتی بیوگرام موثرترین آنتی بیوتیک، سفتریاکسون بود

کلیدواژه‌ها