بررسی تجربی بیماری‌زایی لیستریا ایوانووی در موش آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد

2 گروه بهداشت ومواد غذایی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد

3 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد

چکیده

در بررسی حاضر به منظور مطالعه بیماری زایی پنج جدایه باکتری لیستریا (لیستریا ایوانووی) که از گوشت گوسفند جدا شده بود، به صورت داخل صفافی مقدار cfu 106 باکتری به موش آزمایشگاهی نژاد سوییس آلبینو تزریق شد. نتایج نشان داد که سه جدایه از لیستریا ایوانووی بیماری زا بوده و در مدت 2-6 روز پس از تزریق باکتری سبب مرگ موش شدند. همچنین مشاهده ارگانیسم‌ها در ارگان های مختلف نیز انجام گردید و ضایعات بافتی در کبد، طحال، کلیه، مغز و روده گزارش شد.

کلیدواژه‌ها