اثر یک همیار زیستی تجاری بر مولفه‌های رشد و بار میکروبی دستگاه گوارش و گوشت در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 بخش بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 بخش بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

به منظور تجزیه و تحلیل اثر یک همیار زیستی تجاری بر شاخص‌های رشد و بهداشتی گوشت مرغ، 90 قطعه جوجه گوشتی یک­روزه تحت شرایط یکسان در 2 گروه پرورش یافتند. جوجه‌های گروه اول ترکیب مذکور را مطابق توصیه شرکت تولید کننده دریافت نمودند و جوجه‌های گروه دوم هیچ افزودنی غذایی را دریافت ننمودند. شاخص‌های تجمعی رشد در پایان دوره پرورش مقایسه شد. در سن 42 روزگی تمامی پرندگان کشتار شدند و عضله سینه برای ردیابی اشریشیاکلی و محتویات سکومی برای شمارش اشریشیاکلی نمونه­گیری شد. نتایج نشان داد جوجه‌هایی که همیار زیستی دریافت کردند به طور معنی دار مصرف خوراک و وزن بالاتر و ضریب تبدیل غذایی پایین‌تری داشتند. در این مطالعه اضافه سازی همیار زیستی به جیره غذایی آلودگی لاشه به اشریشیاکلی و بار میکروبی سکوم را کاهش داد. به­نظر می‌رسد استفاده مداوم از همیار زیستی در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی می­تواند سبب بهبود شاخص رشد و وضعیت بهداشتی گوشت طیور شود

کلیدواژه‌ها


1- Awad, W.A., Ghareeb, K., Abdel-Raheem, S.M., Böhm, J. (2009). Effects of dietary inclusion of probiotic and synbiotic on growth performance, organ weights, and intestinal histomorphology of broiler chickens. Poultry Science 88: 49–56.

2- Chauhan, H.V.S., Chauhan Sushovan Roy, H.V.S. (1996). Poultry Diseases; Diagnosis and Treatment. 2nd Edition, New Age International Limited, New Delhi: 18-36.

3- Donoghue, D.J. (2003). Antibiotic residues in poultry tissues and eggs: human health concerns. Poultry Science 82 : 618-621.

4. Feng, P., Weagant, S., Grant, M. (2002). Bacteriological Analytical Manual. 8th Edition, US FDA Centre for Food Safety and Applied Nutrition Publishing, USA, 175.

5- Gunal, M., Yayli, G., Kaya, O., Karahan, N., Sulak, O. (2006). The effects of antibiotic growth promoter, probiotic or organic acid supplementation on performance, intestinal microflora and tissue of broilers. International Journal of Poultry Science  5: 149-155.

6- Khosravi, A., Boldaji, F., Dastar, B., Hasani, S. (2010). Immune response and performance of broiler chicks fed protexin and propionic acid. International Journal of Poultry Science  9: 188-191.

7- Mead, G.C. (2004). Microbiological quality of poultry meat: a review. Brazilian Journal of Poultry Science 7: 135-142.

8- Murry, A.C., Hinton, Jr.A., Buhr, R.J. (2006). Effect of botanical probiotic containing lactobacilli on growth performance and populations of bacteria in the ceca, cloaca, and carcass rinse of broiler chickens. International Journal of Poultry Science 5: 344-350.

9- Nolan, L.K., Barnes, H.J., Vaillancourt, J.P., Abdul-Aziz, T., Logue, C.M. (2013). Colibacillosis. In: Swayne, D.E., Glisson, J.R., McDougald,  L.R., Venugopal, N., Nolan, L. (Eds.) Disease of Poultry. 13th edition, Wiley-Blackwell, Massachusetts: 751-807.

10- Patterson, J.A., Burkholder, K.M. (2003). Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Poultry Science 82 : 627-631.

11- Santin, E., Maiorka, A., Macari, M., Grecco, M., Sanchez, J. C.T., Okada, M., Myasaka A.M. (2001). Performance and intestinal mucosa development of broiler chickens fed diets containing Saccharomyces cerevisiae cell wall. Journal of Applied Poultry Research 10 : 236-244.

12- Shargh, M.S., Dastar, B., Zerehdaran, B., Khomeiri, M., Moradi, A. (2012). Effects of using plant extracts and a probiotic on performance, intestinal morphology, and microflora population in broilers. Journal of Applied Poultry Research 21: 201-208