گزارش کریپتوسپوریدیوم آندرسونی از گوسفندان تهران بر مبنای تکثیر ژن HSP70

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

کریپتوسپوریدیوزیس از عفونت‌های انگلی شایع در گوسفندان بشمار می‌آید. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین گونه‌های کریپتوسپوریدیوم شایع در گوسفندان تهران بر مبنای ژن HSP70 با استفاده روش Nested PCR-RFLP است. در مرحله اول تعداد 1485 نمونه مدفوع از گوسفندان استان تهران جمع آوری شد سپس نمونه‌ها با روش اسید فاست تغییر یافته رنگ آمیزی گردیدند. در مرحله دوم DNA نمونه‌های مثبت استخراج و ژن HSP70 با روش Nested-PCR تکثیر، سپس برای تشخیص گونه، محصول PCR با آنزیم محدود کننده Hind II برش داده شد. با روش اسید فاست تعداد 22 نمونه مثبت تشخیص داده شد. همه این نمونه‌ها با روش مولکولی مورد تأیید قرار گرفتند. باند تکثیر یافته 800 جفت بازی ژن HSP70 با آنزیم برش داده شد. بر روی ژل آگاروز 5/2 درصد، باندهای بیست نمونه دارای الگوی مشابه و دو نمونه دارای الگوی متفاوت بودند. بر مبنای ترادف بازی این دو الگو گروه اول گونه آندرسونی و گروه دوم پاروم تشخیص داده شد. بطور کلی گرچه گونه پاروم بعنوان گونه شایع در گوسفندان شناخته شده است ولی در این مطالعه گونه آندرسونی بعنوان گونه غالب بوده است.

کلیدواژه‌ها


  1. فصیحی هرندی، م.، فتوحی اردکانی، ر. (1387). کریپتوسپوریدیوم در گوسفند و بز در شهرستان کرمان: اپیدمیولوژی و آنالیز فاکتورهای خطر آلودگی. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 63، شماره 1، صفحات 33-37.
  2. واحدی نوری، ن.، دلیمی ع.، سعادت آملی، م. (1388). بررسی مقدماتی میزان آلودگی کریپتوسپوریدیایی گوارشی در بره‌ها و گوساله‌ها در شهرستان آمل- ایران. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 64، شماره 2، صفحات 101-102.
3. Alvarez-Pellitero, P., Sitja-Bobadilla A. (2002). Cryptosporidium molnari n. sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) infecting two marine fish species, Sparus aurata L. and Dicentrarchus labrax L. International Journal of Parasitology 32:1007–1021.

4. Fayer, R., Morgan U. M., Upton S. J. (2000). Cryptosporidium as a parasitic zoonotic. International Journal of Parasitology (Special Issue) 30:1305–1321.

5. Fayer, R., Trout J.M., Xiao L., Morgan U.M., Lal A.A., Dubey J.P. (2001). Cryptosporidium canis n. sp from domestic dogs. Journal of Parasitology 87:1415– 1422.

6. Gobet P, Toze S. )2001(. Sensitive genotyping of Cryptosporidium parvum by PCR-RFLP analysis of the 70-kilodalton heat shock protein (HSP70) gene. FEMS Microbiology Letters 12: 37-41.

7. Guyot K., Follet-Dumoulin A., Lelievre E., Sarfati C., Rabodonirina M., Nevez G., Cailliez J.C., Camus D., Dei-Cas E. (2001). Molecular characterization of Cryptosporidium isolates obtained from humans in France. Journal of Clinical. Microbiology 39: 3472–3480.

8. Helmy MM, Rashed LA, el-Garhy MF. (2004). Molecular characterization of Cryptosporidium parvum isolates obtained from humans. Journal of the Egyptian Society of Parasitology 34:447-58

9. Lindsay, D.S., Upton S.J., Owens D.S., Morgan U.M., Mead J.R., Blagburn B.L. (2000). Cryptosporidium andersoni n. sp. (Apicomplexa: Cryptosporiidae) from cattle, Bos taurus. Journal of Eukaryotic Microbiology 47:91–95.

10. Morgan-Ryan, U., Fall A., Ward L.A., Hijjawi N., Sulaiman I., Fayer R., Thompson R.C.A., Olson M., Lal A., Xiao L. (2002). Cryptosporidium hominis n. sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae). Journal of Eukaryotic Microbiology49: 433–440.

11. Patel S, Pedraza-Diaz S, McLauchlin J. (1999). The identification of Cryptosporidium species and Cryptosporidium parvum directly from whole faeces by analysis of a multiplex PCR of the 18S rRNA gene and by PCR/RFLP of the Cryptosporidium outer wall protein (COWP) gene. International Journal of Parasitology 29:1241-7.

12. Ryan UM, Bath C, Robertson I, Read C, Elliot A, Mcinnes L, Traub R, Besier B (2005) Sheep ‎may not be an important zoonotic reservoir for Cryptosporidium and Giardia parasites. Applied and Environmental Microbiology 71:4992–4997‎

13. Ryan, U.M., Monis P., Enemark H. L., Sulaiman I., Samarasinghe B., Read C., Buddle R., Robertson I., Zhou L., Thompson R.C.A., Xiao L. (2004). Cryptosporidium suis. n. spp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in pigs (Sus scrofa). Journal of Parasitology 90:769–773.

14. Ryan, U.M., Xiao L., Read C., Sulaiman I.M., Monis P., Lal A.A., Fayer R., Pavlasek I. (2003). A redescription of Cryptosporidium galli Pavlasek 1999, 2001 (Apicomplexa: Cryptospodiidae) from birds. Journal of Parasitology 89:809– 813.

15. Ryan U., Xiao L., Read C., Zhou L., Lal A.A., Pavla-Sek I. (2003). Identification of novel Cryptosporidium genotypes from the Czech Republic. Applied and Environmental Microbiology 69:4302–4307.

16- Satoh M, Hikosaka K, Sasaki T, Suyama Y, Yanai T, Ohta M, Nakai Y. (2003). Characteristics of a Novel Type of Bovine Cryptosporidium andersoni. Applied and Environmental Microbiology 69:691-2.

17. Stinear, T., Matusan, A., Hines, K., Sandery, M. (1996) Detection of a single viable Cryptosporidium parvum oocyst in environmental water concentrates by reverse transcription-PCR. Applied and Environmental Microbiology 62:3385-3390.

18. Sulaiman, I.M., Xiao, L. and Lal, A.A. (1999) Evaluation of Cryptosporidium parvum genotyping techniques. Applied and Environmental Microbiology 65:4431-4435.

19. Xiao, L., Fayer R., Ryan U., Upton S.J. (2004). Cryptosporidium taxonomy: recent advances and implications for public health. Clinical Microbiology Reviews 17:72–97.

20. Xiao, L., Morgan, U.M., Limor, J., Escalante, L., Arrowood, M.J., Shulaw, W., Thompson, R.C.A., Fayer, R., Lal, A.A. (1999) Genetic diversity within Cryptosporidium parvum and related Cryptosporidium species. Applied and Environmental Microbiology 65: 3386-3391.