شناسایی عفونت مایکوپلاسما سینوویه در مرغان مادر گوشتی واکسینه شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 آزمایشگاه مرجع مایکوپلاسما، مؤسسه تحقیفات واکسن و سرم‌سازی‌رازی کرج

4 دانشجوی دوره دکترای تخصصی بهداشت و بیماریهای طیوردانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مایکوپلاسما سینوویه یکی از مهمترین عوامل بیماری­زای پرندگان است و خسارت­های اقتصادی زیادی را به صنعت مرغداری وارد می­کند، این مطالعه با هدف تشخیص احتمالی آلودگی گله­های مرغ مادر گوشتی واکسینه شده و نتاج آن­ها به سویه­های وحشی مایکوپلاسما سینوویه و بررسی کارایی واکسن ضد مایکوپلاسما سینوویه در گله­های مرغ مادر گوشتی انجام شد. به همین منظور در سنین 40 و 60 هفتگی هر نوبت 20 سواپ نای و 20 نمونه خون از 20 مزرعه مرغ مادر گوشتی واکسینه شده بر ضد مایکوپلاسما سینوویه و نتاج آن­ها گرفته شد. تمام گله­های مورد آزمایش قبل از واکسیناسیون از نظر عدم آلودگی به مایکوپلاسما سینوویه تأیید شده بودند. سواپ نای به لوله­های درپوش­دار حاوی محیط انتخابی مایکوپلاسما منتقل شده و در دمای 4 درجه سانتی گراد در کم­تر از 24 ساعت به آزمایشگاه ارسال شدند. در آزمایشگاه میزان پادتن ضد مایکوپلاسما سینوویه به 2 روش آزمایش آگلوتیناسیون سریع روی لام و الیزا اندازه­گیری شد. نمونه­های سواپ­های نای توسط آزمون (High Resolution Melting)HRM با استفاده از ژن vlhA، به منظور تفریق سویه­های واکسن و سویه­های وحشی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد واکسیناسیون گله­های مادر به خوبی توانسته تا سن 40 هفتگی گله­ها را از ابتلا به بیماری محافظت و عیار پادتن مناسبی ایجاد نماید ولی با افزایش سن میزان محافظت کاهش یافت و یک مزرعه گله­ی مادر (5%) در سن 60 هفتگی و نتاج آن آلودگی به مایکوپلاسما سینوویه متمایز از میکوپلاسما سینوویه به کار رفته در واکسن زنده را نشان دادند. این مطالعه نشان داد واکسیناسیو ن با واکسن­های فعلی ضد مایکوپلاسما سینوویه نمی­تواند حفاظت کامل در مادران گوشتی در سنین بالا ایجاد نماید و احتمال انتقال آلودگی به نتاج نیز وجود دارد و گله­های واکسینه شده باید به روش­های مولکولی کنترل و بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها


1-انصاری، ح.، پوربخش، س.ع.، شیخی، ن.، بزرگمهری­فرد، م.ح.، اشتری، ع. (1388) تشخیص گونه مایکوپلاسما سینوویه در نمونه­های بالینی با استفاده از روش ر vlhA-PCR. مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دوره 3، شماره 4، 673-681.

2-حسینی، ا. (1386): تعیین هویت مولکولی مایکوپلاسما سینوویه جدا شده از مرغداری­های صنعتی استان مازندران، رساله دکترای تخصصی بیماری­های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

3-Bayatzadeh MA, Pourbakhsh SA, Ashtari A, Abtin AR, Abdoshah M (2014) Molecular typing of Iranian field isolates Mycoplasma synoviae and their differentiation from the live commercial vaccine strain MS-H using vlhA gene. British poultry science:1-9.

4-Carnaghan R (1961) Egg transmission of infectious synovitis. Journal of Comparative Pathology and Therapeutics, 71:279-285.

5-Ewing M, Lauerman L, Kleven S, Brown M (1996) Evaluation of diagnostic procedures to detect Mycoplasma synoviae in commercial multiplier-breeder farms and commercial hatcheries in Florida. Avian Diseases:798-806.

6-Harada K, Kijima-Tanaka M, Uchiyama M, Yamamoto T, Oishi K, Arao M, Takahashi T (2009) Molecular typing of Japanese field isolates and live commercial vaccine strain of Mycoplasma synoviae using improved pulsed-field gel electrophoresis and vlhA gene sequencing. Avian Diseases. 53:538-543.

7-Jones JF, Whithear KG, Scott PC, Noormohammadi AH (2006) Duration of immunity with Mycoplasma synoviae: comparison of the live attenuated vaccine MS-H (Vaxsafe MS) with its wild-type parent strain, 86079/7NS. Avian Diseases. 50:228-231.

8-Jones JF, Whithear KG, Scott PC, Noormohammadi AH (2006). Onset of immunity with Mycoplasma synoviae: comparison of the live attenuated vaccine MS-H (Vaxsafe MS) with its wild-type parent strain (86079/7NS). Avian Diseases. 50:82-87.

9-Landman W, Feberwee A (2004) Aerosol-induced Mycoplasma synoviae arthritis: the synergistic effect of infectious bronchitis virus infection. Avian Pathology. 33:591-598.

10-Markham JF, Morrow CJ, Scott PC, Whithear KG (1998) Safety of a temperature-sensitive clone of Mycoplasma synoviae as a live vaccine. Avian Diseases:677-681.

11-Markham JF, Morrow CJ, Whithear KG (1998) Efficacy of a temperature-sensitive Mycoplasma synoviae live vaccine. Avian Diseases:671-676.

12-Markham JF, Scott PC, Whithear KG (1998) Field evaluation of the safety and efficacy of a temperature-sensitive Mycoplasma synoviae live vaccine. Avian Diseases:682-689.

13-Morrow C, Whithear K, Kleven S (1990) Restriction endonuclease analysis of Mycoplasma synoviae strains. Avian Diseases:611-616.

14-Morrow CJ, Markham JF, Whithear KG (1998) Production of temperature-sensitive clones of Mycoplasma synoviae for evaluation as live vaccines. Avian Diseases.667-670.

15-Jeffery, N., Gasser, Robin B., Steer, Penelope A. and Noormohammadi, Amir, A.. (2007): Classification of Mycoplasma synoviae strains using single-strand conformation polymorphism and high-resolution melting -curve analysis of the vlhA gene single-copy region, Microbiology, 153: 2679-2688.

16- Pourbakhsh S. A., Maghami, M., Bayatzadeh, M., A. and Ahangary, S. (2013). The vlhA gene sequencing of Iranian Mycoplasma synoviae isolates. Archives of Razi Institute. 68: 117-124.

17-Pourbakhsh S. A., Shokri G, Banani M, Elhamnia F, Ashtari A (2010) Detection of Mycoplasma synoviae infection in broiler breeder farms of Tehran province using PCR and culture methods. Archives of Razi, 65:75-81.

18-Ricardo, M. and Silveria, L.F. (1996): polymerase chain reaction optimization for Mycoplasma synoviae diagnosis,Avian Diseases, 40:218-222.

19-Seifi, S. (2013). Risk factors and seroprevalence of Mycoplasma synoviae infection in broiler farms in Mazandaran province, North Iran. Acta Veterinaria(Beogtrad), 63:303-309.

20- Swayne, D. E., Glisson, J. R., McDougald, L. R., Nolan, L. K., Suarez, D. L., Nair, V. (2013). Diseases of Poultry,13th edition, Willey-Blackwell. Pp: 875-941.

21-Vardaman T (1976) The resistance and carrier status of meat-type hens exposed to Mycoplasma synoviae. Poultry Science: 55:268-273.

22-Yang Hong,Marcarmen Garcia, (2004): Specific Detection and typing of Mycoplasma synoviae strains in poultry with PCR and DNA sequence analysiss targeting the Hemagglutinin encoding Gene VlhA, Avian Diseases, 48:606-616.