مطالعه عوامل ایجادکننده و میزان شیوع استرپتوکوکوزیس در مزارع منتخب ماهی قزل آلای رنگین کمان دشت ارژن و کوهمره شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، واحد کازرون

2 دانش آموخته، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، دانشکده دامپزشکی

چکیده

به منظور بررسی عوامل ایجاد کننده و میزان شیوع بیماری مشکوک به استرپتوکوکوزیس در برخی مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان مناطق دشت ارژن و کوهمره شهرستان شیراز، تعداد 100 نمونه از ماهیان زنده دارای علائم بیماری شبیه به استرپتوکوکوزیس صید گردید و پس از کالبد گشایی، نمونه برداری باکتریایی از بافت‌های کلیه، کبد و مغز انجام و بر روی محیط کشت آگار خون دار (Blood Agar) کشت گردید. نمونه‌های اخذ شده در داخل انکوباتور با درجه حرارت 30-25 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت نگهداری گردید. پس از طی این مدت، ابتدا با انجام رنگ آمیزی گرم و آزمایش کاتالاز نمونه‌های گرم منفی حذف گردید و سپس آزمایشات بیوشیمیایی تکمیلی پس از کشت مجدد نمونه‌ها بر روی آنها انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که نمونه‌های جدا شده از دو گونه، Streptococcus iniae و Lactococcus garvieae بودند. میزان ابتلاء ماهیان دارای علایم بالینی به S.iniae 77% و L.garviae 13% بود و از 10% موارد آلودگی جدا نگردید.

کلیدواژه‌ها


1. آذری تاکامی، ق. (1376). مدیریتبهداشتیو روش‌هایپیشگیریودرمانبیماری‌هایماهی. انتشارات پریور، ویرایش دوم با ضمیمه بیماری استرپتوکوکوس، صفحه 312.

2. سلطانی، م.(1375). بیماری‌هایباکتریاییماهی (ترجمه). انتشارات سازمان دامپزشکی کشور با همکاری موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد کشاورزی، صفحه 531.

3. شهرانی، م.، رئیسی، م.، تاجبخش، ا. (1393). مطالعه فراوانی و مقاومت دارویی باکتری لاکتوکوکوس گارویه در ماهیان قزل آلای رنگین کمان در استان چهارمحال و بختیاری. فصلنامهعلمی- پژوهشیزیستشناسیمیکروارگانیسم‌ها، سال 3، شماره 11، صفحات  78-71.

4. فرهادزاده، ن.، حسینی، س. د.، پوربابایی، ا. ع.(1394).شناسایی و تعیین هویت مولکولی ایزوله‌های کوکسی گرم مثبت عامل استرپتوکوکوزیس جدا شده از ماهیان قزل آلای رنگین کمان در استان مرکزی. مجلهتازه‌هایبیوتکنولوژیسلولیمولکولی، دوره 5، شماره 18، صفحات 82-75.

5. موسوی، س.س.، خارا، ح.، سعیدی، ع.ا.، قیاسی، م.، زاهدی، آ. (1388). بررسی بروز استرپتوکوکوزیس و شناسایی باکتری‌های مسبب آن در مزارع منتخب تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان استان مازندران. مجلهعلومزیستیواحدلاهیجان، دوره سوم، شماره اول، صفحات 82-73.

6. Agnew, W. and Barnes, A.C. (2007). Streptococcus iniae: An aquatic pathogen of global veterinary significance and a challenging candidate for reliable vaccination, Journal of VeterinaryMicrobiology 122:1-15.

7. Austin, B., Austin, D. (1993). Bacterialfish Pathogens Diseases in Farmed and WildFish. Ellis Horwood limited: 27-37,70.

8.Baeck, G.W., Kim, J.H., Gomez, D.K., Park, S.C. (2006). Isolation and characterization of Streptococcus sp. from diseased flounder (Paralichthys olivaceous) in Jeju Island. Journal of Veterinary Science 7: 53–58.

9. Bark, S., McGregor, D. (2001). The first occurrence of lactococcosis in farmed trout in England. Trout News 31: 9-11.

10. Bowser, P.R., Wooster, G.A., Getchell, R.G., Timmons, M.B. (1998). Streptococcus iniae infection of tilapia Oreochromis niloticus in a recirculation production facility, Journal of the WorldAquaculture Society 29: 335-339.

11. Eldar, A., Ghittino, C. (1999). Lactococcus garvieae and Streptococcusiniae infections in rainbow trout Oncorhynchus mykiss: similar, but different diseases, Journal of Diseases ofAquatic Organisms 36:227-231.

12. Eldar, A., Perl, S., Frelier, P.F., Bercovier, H. (1999). Red drum Sciaenopsocellatus mortalities associated with Streptococcus iniae infection, Journal ofDiseases of Aquatic Organisms 36:121-7.

13. Evans, J., Klesius, P.H., Gilbert, P.M., Shoemaker, C.A., Alsarawi, M.A., Landsberg, J., Duremdez, R., Almarzouk, A., Alzenki, S. (2002). Characterization of beta-haemolytic Group B streptococcusagalactiae in cultured sea bream, Sparusouratus l. and wild mullet, Lizaklunzingeri, in Kuwait. Journal of FishDiseases 25: 505-513.

14. Eyngor, M., Zlotkin, A., Ghittino, C., Prearo, M., Douet, D.G., Chilmonczyk, S., Eldar, A. (2004). Clonality and diversity of the fish pathogen Lactococcus garvieae in Mediterranean countries. Applied Environmental Microbiology 70: 5132-7.

15.Fadaeifard, F., Momtaz, H., Rahimi, E., Mirzakhani, A. (2011). Detection of Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae by multiplex polymerase chain reaction (PCR) in some rainbow trout farms of Iran. African Journal of Biotechnology 11: 260-3.

16. George, T.T. (1999). Canadian doctors confirm the infection and effects of Streptococcus iniae in fish and humans, Contributed-papers-Aquaculture-Canada 98: 87-89.

17.Haghighi Karsidani, S., Soltani, M., Nikbakhat-Brojeni, G., Ghasemi, M., Skall, H.F. (2010). Molecular epidemiology of zoonotic streptococcosis/lactococcosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) aquaculture in Iran. Iranian Journal of Microbiology 2: 198-209

 18. Klesius, P., Evans, J., Shoemaker, C., Yeh, H., Goodwin, A.E., Adams, A., Thompson, K. (2006). Rapid detection and identification of Streptococcus iniae using a monoclonal antibody-based indirect fluorescent antibody technique, Journal ofAquaculture 258:180-186.

 19. Kusuda, R., Kawai, T., Toyoshima, T., Komatus, I. (1976). A new pathogenic bacterium belonging to the genus Streptococcus, isolated from an epizootic of cultured yellowtail. Bulletin of theJapanese Society of Scientific Fisheries 42:1345-1352.

20. MacFaddin, J.F. (2000). BiochemicalTestes for Identification of medicalBacteria. Williams and Wilkins:912.

 21. Ndong, D., Chen, Y.Y., Lin, Y.H., Vaseeharan, B., Chen, J.C. (2006). The immune response of tilapia Oreochromismossambicus and its susceptibility to Streptococcus iniae under stress in low and high temperatures. Journal of Fish andShellfish Immunology 22: 686– 694.

22. Nguyen, H.T., Kanai, K., Yoshikoshi, K. (2002). Ecological investigation of Streptococcus iniae in cultured Japanese flounder (Paralichthys olivaceus) using selective isolation procedures. Journal ofAquaculture 205: 7-17.

23. Nomoto, R., Munasinghe, L.I., Jin, D.H., Shimahara, Y., Yasuda, H., Nakamura, A., Misawa, N. Itami, T., Yoshida, T. (2004). Lancefield group C Streptococcusdysgalactiae infection responsible for fish mortalities in Japan. Journal of FishDiseases 27:679-686.

24. Pereira, F., Ravelo, C., Toranzo, A.E., Romalde, J.L. (2004). Lactococcus garvieae, an emerging pathogen for the Portuguese trout culture. Bulletin of European Association of Fish Pathologists 24:274-9

25.Pourgholam, R., Laluei, F., Saeedi, A.A., Zahedi, A., Safari, R., Taghavi, M.J., Nasrollhzadeh Saravi, H., Pourgholam, H. (2011). Distribution and Molecular identification of some causative

agents of streptococcosis isolated from farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) in Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences 10:109-122.

26. Roach, J.C.M., Levett, P.N., Lavoie, M.C. (2006). Identification of Streptococcus iniae by Commercial bacterial identification systems. Journal ofMicrobiological Methods 67: 20-26.

 27. Romalde, J.L., Toranzo, A.E. (1999). Streptococcosis of marine fish. Gilles Oliver: 560

28. Russo, R., Mitchell, H., Yanong, R.P.E. (2006). Characterization of Streptococcus iniae isolated from ornamental cyprinid fishes and development of challenge models. Journalof Aquaculture 256: 105 – 110.

29. Sako, H. (1998). Studies on Streptococcusiniae infection in Yellowtail, SeriolaquinqueradiataBulletin of Nansei National Fisheries Research Institute 31: 36-120.

30. Zarzuela, R.I., Bias, I., Girones, O., Ghittino, C., MuAzquiz, J. (2005). Isolation of Vagococcus salmoninarum in Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Veterinary ResearchCommunications 29: 553-562.