بررسی میزان آلودگی با سرووارهای سالمونلا در گنجشک‌های حاضر در مزارع صنعتی پرورش طیور گوشتی شهرستان بابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت و بیماریهای پرندگان- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شیراز

3 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

طیور اهلی دربرگیرنده بزرگترین منبع سرووارهای سالمونلا در طبیعت می‌باشند. روش‌های مختلفی برای کنترل حیوانات موذی همانند رت و موش در مزارع پرورشی وجود دارد ولی ورود پرندگان غیراهلی همانند گنجشک‌ها(Passer domesticus) به مزارع اجتناب‌ناپذیر است. آلوده‌بودن انبارهای دان بی‌شک یکی از مهمترین راه‌های آلوده شدن طیور به سالمونلا است که می‌تواند به دلیل آلودگی با مدفوع گنجشک‌ها ایجاد شود. هدف این تحقیق جداسازی باکتری سالمونلا از گنجشک‌های مزارع پرورشی طیور صنعتی گوشتی بوده است تا با کمک آن امکان ورود آلودگی به مزارع پرورشی از این طریق مورد ارزیابی قرار گیرد. جامعه آماری گنجشک‌های این مطالعه بر اساس نمونه‌گیری تصادفی از 40 مزرعه پرورشی طیور گوشتی انتخاب گردید (از هر مزرعه5 نمونه گنجشک، جمعا200 نمونه). پس از گذاشتن دام و گرفتن گنجشک‌ها، نمونه مدفوعی از کلوآک به وسیله سوآپ استریل اخذ گردید و در محیط کشت آبگوشت راپاپورت-واسیلیادیس در کنار یخ ظرف مدت 24 ساعت به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از گرمخانه گذاری در دمای °C 43 به مدت12ساعت، کشت خطی بر روی محیط‌های مک کانکی و XLD صورت پذیرفت. کلونی‌های مشکوک ایجاد شده بر روی محیط‌های کشت مذکور، به محیط TSI منتقل شدند و پس از انکوباسیون، نمونه‌های مشکوک به کمک آزمایشات بیوشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که هیچ‌یک از گنجشک‌ها آلوده به سالمونلا نبودند.

کلیدواژه‌ها