جداسازی آنزیم لاکتوپراکسیداز از شیر شتر و بررسی اثرات آنتی باکتریال آن بر علیه باکتری استافیلوکوکوس اوریوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد مشهد

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق- مشهد

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

آنزیم لاکتوپراکسیداز در غدد پستانداران مختلف و ترشحات آن‌ها وجود دارد. سیستم لاکتوپراکسیداز یک سیستم ضدمیکروبی طبیعی در شیر می‌باشد که شامل آنزیم لاکتوپراکسیداز- پراکسید هیدروژن و تیوسیانات می‌باشد که این سیستم اکسایش تیوسیانات توسط پراکسید هیدروژن به عامل آنتی باکتریال هیپوتیوسیانات که باعث مهار رشد باکتری‌ها می‌شود، را کاتالیز می نماید. در این بررسی آنزیم لاکتوپراکسیداز از شیر شتر استخراج شد و چربی لاکتوپراکسیداز شیر شتر با استفاده از سانتریفیوژ یخچالدار °C) 4 در دور rpm2500) برطرف شد. استخراج آنزیم لاکتوپراکسیداز از شیر شتر با استفاده روش‌های کروماتوگرافی تعویض یونی با سفادکسCM C-50 و کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون سفادکس G100انجام گردید و فعالیت آنزیم لاکتوپراکسیداز توسط تترامتیل بنزیدین اندازه‌گیری شد و برای تعیین وزن مولکولی از روش SDS PAGE استفاده گردید. ضریب ثابت میکاییلیس برای این آنزیم برابر با mM268/0 و Vmax برابر باµmol/ ml min , 5-10×9/14 بدست آمده است. سیستم کامل شامل آنزیم لاکتوپراکسیداز- پراکسیدهیدروژن و تیوسیانات می‌باشد که اثر ضدباکتریایی این سیستم بر روی باکتری استافیلوکوکوس اوریوس بررسی شد. برای این منظور انکوباسیون باکتری‌ها تحت شرایط سیستم کامل به مدت360دقیقه انجام گردید. نتایج نشان داد که اثر ضدباکتریایی سیستم کامل بر باکتری استافیلوکوکوس اوریوس برابر با70% می‌باشد و این نتیجه در مقایسه با شاهد دارای اختلافی معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها