شناسایی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بیماری نیوکاسل به روش مولکولی در طیور صنعتی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

2 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه شهرکرد

3 گروه میکروبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

4 رئیس بخش طیور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

چکیده

ویروس بیماری نیوکاسل (APMV-1)، از خانواده Paramyxoviridae، تحت خانواده Paramyxovirinae و جنس Avulavirus می‌باشد که واجد هفت ژن3`NP/V-M-F-HN-L 5` است. این بیماری در سرتاسر دنیا به عنوان یکی از مهمترین بیماری‌های ماکیان و سایر پرندگان به حساب آمده و می تواند گاهی باعث مرگ و میر100 درصدی در طیور مبتلا گردد. به دلیل این که طبیعت بیماری نیوکاسل حاد و وخیم است و عواقب متعاقب آن خطرناک است، بیماری مذکور از طرف دفتر بین‌المللی همه‌گیری‌ها (OIE) جز بیماری‌های لیست A گروه‌بندی شده است. به منظور تعیین قرابت ژنتیکی ژن F ویروس NDVدر ایران و مقایسه آن با سایر کشورها، در ابتدا قطعه 1097 جفت بازی مربوط به ژن M از 37 نمونه بافتی ویروس جهت شناسایی بیماری و سپس قطعه 1349 جفت بازی از ژنF جهت تعیین قرابت ژنتیکی، در سیستم RT-PCRتکثیر داده شد. محصول PCRمربوط به ژن F، 4 نمونه مثبت جهت تعیین ردیف نوکلیوتیدی سکانس گردید. نتایج حاصل از مقایسه ردیف نوکلیوتیدی تعیین شده در این مطالعه با سکانس شناخته شده ژن F ویروس نیوکاسل در سایر کشورها نشانگر وجود 4/1 تا 3/27درصد تنوع ژنتیکی در این ژن بود که در این میان بیشترین قرابت با ردیف نوکلیوتیدی ژن F در هند (سکانس AY339401.1) و بیشترین تفاوت با ردیف نوکلیوتیدی شناخته شده این ژن در ایالات متحده (سکانس ACD14136.1) مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها