بررسی مورفومتریکال پلی مورفیسم در نماتودهای خانواده تریکوسترونژیلیده شیردان گوسفندان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 گروه انگل شناسی- دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 گروه کنترل و بهداشت مواد غذایی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

4 دانشکده پزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

جهت بررسی تغییرات ریخت‌ شناسی نماتودهای شیردان گوسفندان ایران، شیردان 100 گوسفند در شهر رشت (منطقه 1 آب و هوایی ایران)، 100 گوسفند در شهر کازرون (منطقه 2 آب و هوایی ایران) و 100 راس گوسفند در شهر اهواز (منطقه 3 آب و هوایی ایران) بررسی و نماتودهای موجود در آنها جدا شدند. در نماتودهای نر مرفولوژی و مرفومتری پارامترهای مختلف شامل: طول، عرض، طول مری، فاصله خار راسی تا قدام، طول اسپیکول، و در کرم ماده طول، عرض، طول مری، فاصله منفذ تناسلی تا انتها، ابعاد تخم (طول و عرض) بررسی شدند. همچنین کرم‌های همونکوس کونتورتوس و مارشالاژیا مارشالی نر و ماده و نیز اوسترتاژیا سیرکومسینکتا (تلادورساژیا سیرکومسینکتا) نر، از گوسفندان هر سه منطقه به صورت مشترک جدا شد. در بررسی مقایسه‌ای مرفومتریک ارقام ارایه شده برای پارامترهای مورد نظر، در بین تمامی انگل‌های سه منطقه، اختلافات آماری معنی‌دار دیده شد.

کلیدواژه‌ها