بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی ودستگاه ایمنی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 بخش علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

3 بخش علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

4 دانشجوی دکتری دامپزشکی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

5 گروه علوم دامی- دانشگاه زنجان

6 دانشکده دامپزشکی- دانشگاه سمنان

چکیده

بیماری مارک یکی از بیماری‌های تحلیل برنده سیستم ایمنی پرندگان به شمار می‌رود که لنفوسیت‌های T,B را از بین می‌برد از 4 هفتگی نیز امکان وقوع دارد(2). بنابراین گله‌های گوشتی که در مقابل این بیماری واکسینه نمی‌شوند نیز امکان درگیری با این بیماری را دارند. هدف از این طرح بررسی نتایج حاصل از عملکرد پرورشی گله و نیز کارکرد سیستم ایمنی جوجه‌ها با تلقیح واکسن مارک در گله‌های گوشتی می‌باشد.به همین خاطر یک آزمون فارمی با 4 سالن باشرایط پرورشی کاملاً یکسان طراحی گردید.جوجه‌ها به صورت تصادفی به 4 گروه 5000 قطعه ای تقسیم شدند. 2 گروه اصلی و گروه تکرار آن با واکسن HVT+R مارک تلقیح شده و به فارم منتقل گردیدند.درصد تلفات، وزن جوجه‌ها، سرانه دان مصرفی و نیز ضریب FCR به صورت هفتگی ارزیابی گردید. همچنین جهت بررسی عملکرد سیستم ایمنی همورال جوجه‌ها ازآزمونHIجهت تعیین عیار آنتی بادی ضد نیوکاسل و نیز جهت ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی سلولی از آزمون LPA(MTT)استفاده گردید.نتایج بررسی عملکرد پرورشی فقط نشان دهنده کاهش درصد تلفات و ضریب FCR گروه‌های دریافت‌کننده واکسن بود ولی نتایج بدست آمده از نظر آماری معنی‌دار(P > 0/05) نبودند. بررسی نتایج حاصل از آزمونND-HI تفاوت‌معنی‌داری(P > 0/05) را بین گروه‌های دریافت‌کننده واکسن باگروه‌های کنترل نشان نداد ولی آزمون MTTنمایان گر افزایش معنی‌دار(P < 0/05) ایمنی سلولی جوجه‌ها درگروه‌های دریافت‌کننده واکسن نسبت به گروه‌های کنترل بود.

کلیدواژه‌ها