شواهد سرمی از آلودگی نوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان- گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 گروه علوم درمانگاهی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

نوموویروس پرندگان (متانوموویروس) با ایجاد علایم تنفسی و رینوتراکییت در بوقلمون (TRT) و سندرم تورم سر در ماکیان (SHS) مشخص می‌شود و ممکن است در فارم های تخمگذار و مرغ مادر باعث کاهش تولید گردد. در این بررسی360 نمونه سرمی از 24 فارم جوجه گوشتی کشتار شده در سنین50 تا 60 روزگی از نقاط مختلف استان اصفهان تهیه شد. نمونه‌های سرمی با کیت الایزای نوموویروس ماکیان (IDEXX) تست شدند. نتایج نشان داد از360 نمونه سرمی، 122 نمونه سرمی (9/33%) از لحاظ وجود آنتی‌بادی علیه نوموویروس مثبت می‌باشند. در این بررسی، 3/83% فارم‌های نمونه‌گیری شده از لحاظ نوموویروس واجد حداقل یک نمونه مثبت سرمی بودند. با توجه به شیوع نوموویروس در جوجه‌های گوشتی، بررسی بیماری‌زایی این ویروس در فارم‌های جوجه گوشتی در جهت طراحی یک رهیافت مناسب برای کنترل این آلودگی اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها