اثر عصاره زردچوبه در پیشگیری از ضایعات هیستوپاتولوژی سنگدان در مسمومیت با آفلاتوکسین در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 عضو انجمن علمی- دانش آموخته دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان- گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

3 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

4 گروه بیوشیمی- دانشکده علوم پایه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی یک روزه (نژاد راس) به چهار گروه تیمار با 3 تکرار مساوی تقسیم شدند و در طی 28 روز دوره پرورشی نگهداری شدند. گروه اول به عنوان گروه کنترل منفی از جیره استاندارد بر پایه ذرت و سویا مصرف نمودند. گروه دوم: دریافت کننده جیره پایه بعلاوه ppm3 ‌‌ آفلاتوکسین تولیدی بود، گروه سوم: با جیره پایه حاوی 05/0 درصد عصاره زردچوبه تغذیه شدند و گروه چهارم جیره ای دربردارنده 05/0 درصد عصاره زردچوبه و ppm3 ‌ آفلاتوکسین تولیدی را دریافت نمودند. از نظر بافت شناسی، نمونه‌های سنگدان در گروه دریافت کننده ppm3 ‌‌ آفلاتـوکسیـن تظاهراتی همچون از بین رفتن غدد مخاطی، زخم، نفوذ سلول‌های لنفوئیدی بصورت کانونی و منتشر در داخل مخاط را نشان داد که شدیدتر از ضایعات سنگدانی در گروه کنترل بود و از لحاظ آماری افزایش معنی داری نسبت بـه سـایـر گـروه‌هـا داشـت (05/0‌‌<‌.)p تیمـار مصـرف کننده ترکیبی از ppm3 آفلاتـوکسین و 05/0 درصد عصاره زردچوبه ضایعاتی نظیر از بین رفتن غدد در قسمتی از بافت مخاطی و دژنراسیون غدد مخاطی را بصورت ملایم بروز دادند. هیپرپلازی غدد مخاطی سنگدان یکی از تظاهرات ملایم و بارزی در گروه دریافت کننده 05/0 درصد زردچوبه مورد نظر قرار گرفت. در مطالعه کنونی مشخص شد که زردچوبه به عنوان یک ماده طبیعی می‌تواند در کاهش ضایعات سنگدانی ناشی از مسمـومیـت القـایـی بـا آفلاتـوکسیـن مـوثر واقع گردد.

کلیدواژه‌ها