جداسازی و شناسایی مولکولی گونه‌های آسپرژیلوس خوراک دام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی-دانشکده علوم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشگاه اراک

چکیده

برخی گونه‌های جنس آسپرژیلوس مولدین بالقوه آفلاتوکسین می‌باشند که مایکوتوکسینی با اثرات کارسینوژنیک و تراتوژنیک است. آلودگی خوراک دام با گونه‌های آسپرژیلوس سبب تولید آفلاتوکسین، انتقال آن به شیر و فراورده‌های لبنی و اختلال در سلامت دام، شیر و افراد مصرف کننده آن می‌گردد. در این تحقیق ترکیبات خوراک سالانه مورد استفاده در ده دامداری شهر اراک در سال‌های 1388 و 1389 بـررسی گردید. نتایج نشان داد بیشترین مواد تشکیل دهنده خوراک دام شـامل ذرت، کنجاله پنبه دانه و کلزا، مکمل‌های غذایی، جو، سبوس گندم، نان خشـک، پـودر چـربـی و یونجه بوده است. پس ازجداسازی و کشت در محیط اختصاصی ،آسپرژیلوس‌‌‌های جدا شده از خوراک دام با روش میکروسکوپی و مـاکـروسکـوپـی مـورد بـررسـی قـرار گـرفتنـد. جهـت شنـاسـایـی مولکولی آسپرژیلوس‌های جدا شده از روش PCR استفاده شد. جهت شناسایی گونه‌ها قطعه ژنی ITS1-5.8S-ITSدرون کمپلکس ژنی DNA ریبوزومی تعیین تـوالـی و در Gen Bank مـورد بـررسـی قـرار گرفت. نتایج نشان داد که در دامـداری‌هـای شهـر اراک خـوراک دام بـا دو گـونـه آسپـرژیلـوس فلاووس و آسـپـرژیلـوس کلاواتوس آلوده بوده است.

کلیدواژه‌ها