بررسی فلورقارچی مخمری گوش خارجی گوساله‌های شیرخوار درمنطقه گرمسار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشکده دامپزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی- دانشگاه تهران

4 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده


حضور قارچ‌ها در سطح بدن حیوانات علاوه بر بیماریزایی در حیوانات مخزن میتواند از نظر انتقال به انسان و بروز موارد مسمومیت و آلرژی حائز اهمیت باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی فلور قارچی مخمری کانال گوش خارجی گوساله‌های شیرخوار زیر 3 ماه به انجام رسید. تعداد 25 راس گوساله جوان نر و ماده سالم از گاوداری‌های سنتی گرمسار با آب و هوای گرم و خشک کویری به طور تصادفی انتخاب و از هر گوساله 2 نمونه گوش مجزا و نهایتا 50 نمونه با کمک سوآپ مرطوب استریل تهیه شد و مورد آزمایش قرار گرفت. در این تحقیق 3 جنس مخمری شناسایی شد که شامل مالاسزیا 7 ایزوله، رودوترولا 1 ایزوله و کریپتوکوکوس 1 ایزوله و 2 ایزوله مخمری ناشناخته بود. از جنس مالاسزیا گونه‌های گلوبوزا، رستریکتا، پاکیدرماتیس و سمیپودیالیس شناسایی شدند. گوش چپ نسبت به گوش راست آلودگی بیشتری داشت ولی این اختلاف معنی دار نبود. در مجموع تعداد 11 ایزوله مخمری از کانال گوش خارجی گوساله‌های شیر خوار زیر سه ماه جدا شد. نتایج تحقیق حاضر کمک شایانی به چگونگی درمان موارد ابتلا به اوتیت خارجی در آینده خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها