بررسی سرولوژی آنتی بادی ضدتوکسو پلاسما گوندی‌‌در گوسفندان شهرستان تبریز (آذربایجان شرقی)، به ‌روش سابین فلدمن دای تست و‌ ‌آگلوتیناسیون لاتکس در سال1389-1388

نوع مقاله: مقاله پژوهشی (اصیل)

نویسندگان

1 گروه علوم آزمایشگاهی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 گروه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

3 گروه پاتوبیولوژی- دانشکده دامپزشکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

توکسوپلاسموزیس یکی از بیماری‌های زئونوز شایع با انتشار جهانی است که عامل آن توکسو پلاسما گوندی‌‌می‌باشد. این بیماری علاوه بر وارد آوردن زیان‌های اقتصادی، به علت قابل انتقال بودن به انسان از نظر بهداشتی نیز مهم است، با تـوجه به شرایط خاص اقلیمی و فراهم بودن شرایط انتقال و چرخه این انگل در طبیعت استان آذربایجان شرقی، تعیین وضعیت این بیماری حائز اهمیت فراوان می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین سرواییدمیولوژی توکسوپلاسما گوندی در گـوسفندان کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی شهر تبریز در سال 1389-1388 انجـام شـد. بـرای تعییـن میزان آلودگی به توکسوپلاسموزیس در یک مطالعه توصیفی مقطعی181نمونه خون از گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهر تبریز از دی ماه 1388 تا فروردین 1389 به روش استریل اخذ گردید. نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل و سرم آنها جدا شد. سرمها با استفاده از روش سابین فلدمن دای تست و آگلـوتینـاسیـون لاتکـس تسـت شدند. شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان56/4درصد و 56/8 درصد به ترتیب با آگلوتیناسیون لاتکس و سابین فلد من دای تست بود. از 181 نمونه تست شده 102 نمونه (56/4درصد) و 103 نمونه (56/8 درصد) به ترتیب با آگلوتیناسیون لاتکس و سابین فلد من دای تست مثبت بودند. از 103 نمونه (56/8درصد) سرم مثبت با دای تست تعداد61 نمونه دارای تیتر 1:16 34 نمونه دارای تیتر 1:64 7 نمونه دارای تیتر 1:256 و 1 نمونه دارای تیتر 1:1024 بود. با توجه به اینکه دای تست به عنوان یک تست رفرانس می‌باشد. میـزان حسـاسیـت و ویـژگـی تسـت لاتکـس آگلوتیناسیون به ترتیب برابر با 86/4درصد و 83/3 درصد بود. میزان توافق دو تست برابر با84درصد بود. میزان ارزش اخباری مثبت و منفی تست لاتکس آگلوتیناسیون به ترتیب برابر با 87/2 درصد و 82/2درصد گزارش گردید. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد تست لاتکس آگلوتیناسیون روش بسیار خوبی برای غربالگری و مطالعات سرواپیدمیولوژیک تـوکسوپلاسموزیس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها